Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

30 let ZO ČSCH HORNÍ STROPNICE

 

Rád bych našim čtenářům připomněl v krátkosti 30 let naší činnosti ZO ČSCH Horní Stropnice. Proto vybírám z kroniky vedené př. Františkem Kovácsem ty nejzajímavější události na které nelze zapomenout a průběh činnosti v jednotlivých rokách.
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Horní Stropnici okres České Budějovice byla založena dne 22.6.1978. 
Mezi zakládající členy patřili v té době chovatelé - přátelé: František Mazanec, Vojtěch Kocourek, Karel Kordina starší, Štěpán Máca, Pavel Mravec, Lubomír Blafka, František Šimůnek, František Čajan, Marie Benešová, Václav Mikeš, Miroslav Hromádko, Jan Kocourek a František Kovács.                                                                
První výbor základní organizace byl v tomto složení:
   Předseda: František Šimůnek
   Místopředseda: Čajan František
   Pokladník: Štěpán Máca
   Jednatel: Karel Kordina starší  
   Registrátor: Mazanec František
   Hospodář: Pavel Mravec
   Počet členů v roce založení byl 56 chovatelů, kteří dodnes pracují v těchto odbornostech: chovatelé králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a ovcí.
Ke konci roku 1978 činnost základní organizace již stagnuje - nejsou vyplněny patřičné dokumenty.
V lednu roku 1979 se poprvé členové František Šimůnek a František Kovács účastní okresní konference Českého svazu chovatelů v Českých Budějovicích. Zde také přebírají od vedení okresu patřičné dokumenty a tiskopisy pro řádný chod základní organizace. Tiskopisy musejí být do týdne zpět, aby základní organizace mohla fungovat dle stanov Českého svazu chovatelů.
 
      ROK 1979 Dne 25.ledna 1979 došlo ke změně jednatele základní organizace novým jednatelem se stal František Kovács.V tomto roce má základní organizace jen 35 členů.
Na jedné členské schůzi v tomto roce navrhuje člen František Mazanec odkoupení spolkové líhně a zavedení líhnutí kuřat. Návrh byl schválen a tak chovatelé odkoupili líheň od posuzovatele drůbeže Josefa Kaňky z Dasného u Českých Budějovic.
S dalším návrhem přichází členové Jan Kocourek a Václav Mikeš - navrhují uspořádat místní výstavu pro získání nových členů a propagaci chovatelství.
Tak se v červnu roku 1979 poprvé v Horní Stropnici koná na místním koupališti výstava chovatelů. Byla to velmi pěkná výstava, která však skončila se značným finančním prodělkem, ale získali jsme bohaté zkušenosti z organizační činnosti. Kvalita zvířat velmi slabá vzhledem k začátku činnosti, až po této výstavě chovatelé ví jak má vypadat standart chovaných zvířat.
ROK 198O Na jaře jsme provedli kontrolu zdravotního chovu drůbeže, vybrali vhodné chovy pro líhnutí kuřat a začali s líhnutím drůbeže. Díky velké paletě chovaných druhů drůbeže našimi členy jsme měli velký sortiment plemen vylíhnutých kuřat. Je třeba jmenovat plemena vlašky, hempšírky, amroksky, plymutky a další.
Na podzim se koná místní výstava tentokrát obeslaná kvalitními zvířaty našich členů. 
ROK 1981 Pokračuje se v líhnutí drůbeže, opět se koná místní výstava. V listopadu získala základní organizace na výstavě v Písku první čestnou cenu za holuby plemene moravský voláč morák. Získal ji chovatel František Kovács za své vystavené holuby. Chov holubů byl původem z chovu člena naší organizace Václava Mikeše.
ROK 1982 Výbor provádí kontrolu chovů a chovatelských zařízení u našich členů. V místní restauraci se za účasti veřejnosti koná promítání filmů s chovatelskou tématikou.
ROK 1983 V tomto roce se chovatelé podílejí na brigádách v akci Z a pomáhají při sklizni na polích u státních statků. Za brigádu dostali krmivo pro svá chovná zvířata a provádějí různé opravy na líhni. Na těchto opravách se nejvíce podílí pan Vácha z Dlouhé Stropnice a ostatní členové.                                                                                
ROK 1984 V únoru se koná výroční členská schůze za účasti paní Růženy Mravcové z Místního národního výboru. Organizace chovatelů má zájem o přidělení kulturního domu v obci, který by opravila a využila pro konání chovatelských výstav. Paní Mravcová chovatelům sdělila, že kulturní dům se bude bourat a zde vybudují Státní lesy nové kanceláře pro svojí potřebu.
Chovatelům je nabídnut jiný objekt v Dlouhé Stropnici - chovatelé toto odmítají.
Františku Kovácsovi je uděleno Čestné uznání od okresního výboru Českého svazu chovatelů za zásluhy pro rozvoj chovatelství v obci. Václav Mikeš je vyhodnocen jako druhý nejlepší chovatel holubů v okrese za rok 1983.
ROK 1985 V listopadu se uzavírá dohoda s Místním národním výborem v Horní Stropnici o dočasném užívání hospodářské budovy a dvora na náměstí. Tomuto objektu se říká Hejlkovina - název tomu dali chovatelé podle původního majitele pana Hejlka. Celá budova a dvůr budou využity pro konání chovatelských výstav, v budově bude zřízena klubovna nejen pro chovatele, ale i další organizace v obci -zahrádkáře, myslivce, rybáře a další.
ROK 1986 Na jaře se začíná s bouráním hospodářské budovy ve dvoře, zbouraný materiál se používá na vyrovnání terénu. Je zřízena klubovna nejen pro chovatele ale i další organizace v obci. Místní národní výbor vychází vstříc a dává materiál na opravu. Chovatelé chtějí tento areál vybudovat a otevřít v roce 1989 kdy bude desátá jubilejní výstava. V tomto roce jsme odpracovali na přípravě areálu 298 brigádnických hodin. Václav Mikeš získal první místo v soutěži o nejlepšího chovatele holubů v okrese České Budějovice.
ROK 1987 Veškerá činnost chovatelů je zaměřena na budování výstavního areálu. Zde odpracovali chovatelé 1443 brigádnických hodin. V soutěži Národní Fronty jsme získali druhé místo.
ROK 1988 Opět je veškerá činnost zaměřena na budování výstavního areálu - je odpracováno 1327 brigádnických hodin. Tajemník okresního výboru Českého svazu chovatelů pan Václav Rysl hodnotí naší organizaci jako třetí nejlepší v okrese.                                                             
Tento rok slavíme deset let trvání naší chovatelské činnosti v Horní Stropnici. Při této příležitosti předal předseda okresního výboru svazu chovatelů Václav Bohoněk Čestné uznání deseti nejlepším chovatelům: Štěpánu Mácovi, Václavu Mikešovi, Janu Kocourkovi, Miroslavu Hromádkovi, Josefu Krkošovi, Josefu Hauerovi, Václavu Kučerovi, Františku Kovácsovi, Františku Čajanovi a Zdeňku Voříškovi.
František Kovács poslal článek do časopisu „CHOVATEL" o naší činnosti za deset let. Článek byl zveřejněn v čísle 4/1989.
ROK 1989 V tomto roce chovatelé odpracovali 1547 brigádnických hodin na vybudování areálu a ve dnech: 5.-7. 1989 se koná 10. jubilejní výstava a slavnostně je otevřen výstavní chovatelský areál. Jejího slavnostního zahájení se účastní zástupci okresního výboru svazu chovatelů, Místního národního výboru a Národní Fronty. Celkem bylo odpracováno 4615 brigádnických hodin na vybudování tohoto výstavního areálu. Při této příležitosti vyhodnotil předseda okresu svazu chovatelů naší základní organizaci mezi tři nejlepší organizace v okrese České Budějovice. Členům Janu Kocourkovi, Václavu Mikešovi a Františku Kovácsovi je uděleno od ústředního výboru svazu chovatelů čestné uznání třetího stupně za zásluhy pro rozvoj chovatelství a dobrou práci pro svaz. Základní organizace získala v okresní soutěži chovatelů králíků a holubů druhá místa. V obci jsme vyhodnoceni jako nejlepší organizace,toto hodnocení nám udělil Místní národní výbor a Národní Fronta.
ROK 1990 Po roce 1989 se začíná život ve společnosti měnit a to se dotklo i naší činnosti. Už se v okrese mezi organizacemi nesoutěží, nejsou příděly krmiva ani žádné dotace od ústředního výboru svazu chovatelů. V této době má naše organizace 18 dospělých chovatelů a dva mladé chovatele.
 Mladí chovatelé Jiří Ambrož a Miroslava Kučerová se účastní okresního kola soutěže mladých chovatelů v Českých Budějovicích. Zde jsme získali druhé a třetí místo.
V květnu je František Kovács zvolen tajemníkem okresního výboru svazu chovatelů.
V té době je také předsedou okresní komise chovatelů králíků přítel Jan Kocourek.
Václav Mikeš je členem odborné okresní komise u chovatelů holubů.
Na okresní podzimní výstavě jsme vyhodnoceni jako třetí nejlepší organizace v okrese.
ROK 1991 V této době je v celé republice králičí mor, je zatím neléčitelný a není ani preventivní vakcinace. Proto se nekonají žádné výstavy ani prodej zvířat mezi chovateli.
ROK 1992 V tomto roce se u nás v Horní Stropnici koná místní výstava, vystavují pouze naši členové.
ROK 1993 V tomto roce došlo ke změně ve vedení výboru základní organizace - současný předseda František Šimůnek odstupuje z funkce pro náročnost povolání. Novým předsedou je zvolen ing. Miloš Šálek a jednatelem Václav Kučera. Pořádá se výstava, ale není již tak obsazena jako před rokem 1989.
ROKY 1994-1996 V tomto období prožívá naše základní organizace svazu chovatelů v Horní Stropnici smutné období činnost stagnuje, ovšem někteří chovatelé se nevzdávají vystavují na okolních výstavách - Besednice, Frahelž. Chovatelé zavítali k sousedním chovatelům do Rakouska - začínáme s těmito chovateli spolupracovat.
Dne 9.února 1996 se koná na žádost nadpoloviční většiny členů základní organizace mimořádná členská schůze. Odstupuje celý výbor organizace. Je zvolen nový výbor - předsedou se stal Jiří Ambrož, jednatelem František Kovács, pokladníkem Václav Kučera. V říjnu 1996 se koná okresní výstava poprvé v historii v Horní Stropnici. Je vystaveno: 148 kusů králíků 21 plemen, 168 kusů holubů 24 plemen, 67 kusů velké drůbeže 9 plemen, 12 kusů zakrslé drůbeže 3 plemen. Výstavu obeslalo 48 vystavovatelů z Jihočeského kraje.
Okresní výbor finančně přispěl na tuto výstavu. Na tuto výstavu přijeli i chovatelé ze sousedních organizací a koná se společná schůze všech zástupců chovatelských organizací v okrese na téma činnost okresního výboru a chovatelství v našem okrese. Bohužel jednatel okresního výboru Jan Hrouda se omluvil.
Ke konci roku 1996 došlo ke zrušení základní organizace svazu chovatelů v Trhových Svinech. Veškerý tento majetek je uskladněn v naší organizaci.Přešli i členové-Václav Vejda,František Princ a Jaroslav Holub. 
ROK 1997 Opět pořádáme okresní výstavu, na kterou finančně přispěl okresní výbor. V okrese se nekoná žádná jiná výstava jen v Horní Stropnici. Na okresní výstavě je vystaveno 152 kusů králíků 25 plemen, 187 kusů holubů 11 plemen, 40 kusů velké drůbeže 10 plemen a 16 kusů zakrslé drůbeže 4 plemen. Výstavy se zúčastnilo 42 vystavovatelů.
ROK 1998 V roce 1998 tak jako každým rokem se koná výroční členská schůze kde se mimo jiné hovoří o získání dotace z Fondu malých projektů „PHARE". V říjnu se koná opět místní výstava tentokrát k 20 výročí založení základní organizace chovatelů v Horní Stropnici. Obeslalo jí 50 vystavovatelů z osmi základních organizací chovatelů v Jihočeském kraji. Vystaveno bylo 126 kusů králíků, 250 kusů holubů z toho ve 29 voliérách a 30 voliér drůbeže.
 Pokud se nám v příštím roce podaří sehnat dotaci z programu přeshraniční spolupráce Fondu malých projektů PHARE" budou u nás vystavovat také chovatelé z Rakouska.
ROK 1999 V březnu se vypisuje přihláška - žádost o dotaci z Evropské unie z Fondu malých projektů PHARE CBC žádost je později potvrzená. Základní organizace se na tomto projektu podílí 20% a Fond malých projektů PHARE" 80% z celkového rozpočtu. Zařizují se různé věci ohledně letošní výstavy podpořenou fondem malých projektů - provádí se oprava výstavního areálu, výstavního zařízení a dalších prací dle projektu.
 Dělá se propagace výstavy a semináře, besedy s chovateli z Čech a Rakouska. Vylepují se plakáty jak u nás tak v Rakousku. Na všech tiskopisech ohledně výstavy musí být logo s názvem PHARE.
Jednáme s chovateli z Rakouska, aby akce měla velkou účast a byla patřičně využita pro účel pro který byla přidělena.
Výstavy se účastní 41 vystavovatelů ti vystavili 102 kusů králíků, 29 voliér holubů, 73 kusů holubů je vystaveno v klecích a 17 kusů voliér drůbeže. Katalog je zpracován v českém a německém jazyce. V sobotu se koná seminář a beseda s posuzovateli a chovateli obou států za přítomnosti dvou tlumočníků.
 V obci se konají oslavy 740 let trvání Horní Stropnice, což je velmi výhodné-je velmi dobrá návštěvnost výstavy. Mezi nimi jsou i novináři z Českobudějovických listů - je zveřejněn článek v jejich novinách společně s oslavami v obci.
 Po výstavě je mnoho práce a starostí s ukončením projektu a vyplacení zbylé dotace. Nedostali jsme peníze do pokladny, ale na výstavu a vylepšení chovatelského areálu a zařízení a rozšíření chovatelských znalostí.
ROK 2000
V únoru se dozvídáme, že náš projekt byl vyhodnocen bez připomínek, celý projekt hodnotili odborníci z Bruselu. Opět se organizuje místní výstava. Obeslalo jí 46 vystavovatelů, ti vystavili 136 kusů králíků, 29 voliér holubů, 95 kusů holubů bylo v klecích dále bylo 29 voliér vodní a hrabavé drůbeže. Výstava opět kladně hodnocena. V sousedním Rakousku se koná ve Welsu Evropská výstava, chovatelé pořádají zájezd na tuto výstavu, která byla velmi pěkná, bylo vystaveno mnoho zvířat různých plemen. Chovatelé tuto výstavu obdivovali, tolik zvířat a druhů najednou ještě neviděli.
      ROK 2001
Výstava se koná ve dnech 27.-28.10.2001. Obeslalo jí 55 vystavovatelů a to 143 kusů králíků, 41 voliér holubů, 62 kusů holubů v klecích a 25 voliér drůbeže. Při této výstavě se do naší organizace přihlásilo pět mladých chovatelů, což nás velice potěšilo.
Byli jsme upozorněni Obecním úřadem že dvůr a budova jsou k prodeji a že budeme muset areál a budovu opustit. Po opuštění nám bude nabídnut jiný prostor.
ROK 2002
Na výroční členské schůzi došlo k výměně předsedy a jednatele. Novým předsedou je František Kovács a jednatelem je Jiří Ambrož. Ve dnech 26 a 27 října 2002 se koná místní výstava, ta je obeslána 132 kusy králíků 21 plemen, 285 kusy holubů - z toho je 43 voliér a 52 kusů holubů je v klecích, 21 voliér vodní a hrabavé drůbeže za bohaté účasti návštěvníků.
Po této výstavě jsme museli veškerý výstavní materiál vystěhovat do staré hasičárny. Stejně byl již tento prostor pro konání výstav malý. Nová klubovna je zřízena z bývalého Místního národního výboru opět s dalšími organizacemi v obci.
Místní kronikář pan Julius Janeba zpracovává z kroniky chovatelů naší činnost do kroniky naší obce.
 S Obecním úřadem hledáme vhodný prostor pro konání výstav, který by mohli chovatelé po dobu své činnosti využívat.
ROK 2003
      Tento rok je zaměřen na oslavu 25. výročí založení naší ZO. Ve spolupráci s panem Karlem Kordinou z Horní Stropnice probíhá natáčení podkladů pro videokazetu. Objíždíme naše chovatele, ale i chovatele z Besednic a Kaplice. Videokazeta bude obsahovat pár snímků z našich výstav v předchozích letech, ale na videu budou také staré fotky našich členů z místních výstav, brigád.
      Na naší výstavě, která se koná k 25.založení naší ZO ČSCH Horní Stropnice se pouští první videokazeta. Panu Kordinovi patří velké poděkování za zpracování této videokazety, která dokumentuje naší činnost.
 ROK 2004
      Na výroční členské schůzi, na které byl přítomen i předseda Krajského koordinačního aktivu ČSCH př. Josef Kolibík  předal zde  vyznamenání od ÚV ČSCH k 25.výročí založení ZO těmto chovatelům:
      1.stupeň: př. Václav Vejda, 2. stupeň: př. Boška Jiří, Kocourek jan, František Kovács a Václav Mikeš st.
3.stupeň: př. Ambrož Jiří, Hauer Josef, Hromádko Miroslav,Mikeš Václav ml., Kučera Václav a Rolínek Vladimír.
Čeká nás spousta práce, dokončují se práce na stodole výstavního areálu.
ROK 2005
V ZO pracuje 25 chovatelů nad 18 let a 5 mladých chovatelů.
Po dlouhých 13 letech chovatelé opět pořádají Josefovskou zábavu, v obci opět funguje sál a prostory ke konání kulturních akcí.
Na výstavním areálu se opravují klece, dělá se úprava areálu před výstavou.
Výstava se v tomto roce nekoná, v naší republice je ptačí chřipka. Výstava byla zrušena. 16.prosince se koná poslední členská schůze v tomto roce, kde jsou předány chovatelům kteří se dožili 60 let věcné dary. Jedná se o př. Hromádku a Kocourka a Josefa Hauera který měl 80. narozeniny.
ROK 2006
Dne 14.1.2006 pořádáme stolní bodování králíků s posuzovatelem př. Františkem Ambrožem, zde máme 58 králíků jedenácti plemen. Poslední lednový víkend se koná v Třeboni místní výstava. Nejlépe oceněné králíky marburské měl př. Václav Rúčka.
Dne 23.2.2006 po dlouhé těžké nemoci zemřel zakládající člen a první předseda naší ZO př. František Šimůnek.
V průběhu letních měsíců došlo ke značným škodám v chovech holubů u př. Mikeše Václava ml., kde kuna zlikvidovala 26 ks holubů plemene Český voláč sedlatý rousný červený a u př. Kovácse 30 holubů plemene Moravský pštros červený. K útoku kuny došlo v odpoledních hodinách v deštivém počasí, kdy promáčené holubi se stali snadnou kořistí.
V září pořádáme propagační výstavu při Novohradských slavnostech v Nových Hradech. Je velký zájem a poptávka po vystavených zvířatech. Tří chovatelé odesílají NVM králíků v Přerově zde kraj organizuje hromadný odvoz.
Z pověření OO ČSCH České Budějovice pořádáme Okresní výstavu kde je vystaveno 207 králíků – 30 plemen, 271 holubů – 53 plemen, 45 ks drůbeže hrabavé, vodní drůbeže 27 ks a 17 morčat které vystavil Petr Tejml z Dubného. Malé děti morčata moc zajímala.
Poprvé zde byli delegováni posuzovatelé z Moravy, s oceněním jsme spokojeni. Holubi byli vystaveny v nově zbudovaném přístřešku.
ROK 2007
Tento rok se opět v lednu koná v Třeboni výstava, pořádáme Josefovskou zábavu, v květnu jsme na výstavě ve Frahelži , v létě připravujeme areál na výstavu.
Dvá chovatelé obesílají NVM králíků v Hustopečích u Brna, dopravu organizuje př. Vladimír Kopřiva z celého Jihočeského kraje. Následuje výstava Soběslav, Besednice, Horní Stropnice a České Budějovice. Týden po naší výstavě se koná krajská výstava v Třeboni, kde poháry získali chovatelé: Kocourek Jan a Milan Pros.
Konec roku 2007 část chovatelů oslavila na Silvestrovské zábavě kterou po několika letech opět pořádáme.
 
Členové základní organizace svazu chovatelů v Horní Stropnici pořádali,nebo pořádají tyto akce: Silvestrovské a Josefovské taneční zábavy, účastnili se propagačních výstav při výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích, při Mezinárodním dni dětí v obci pořádala propagační výstavy,soutěže,přispívá finanční částkou dětem do místní mateřské školky na oslavu tohoto dne dětí. Členové se dle svých možností účastní obesíláním Národních výstav mláďat králíků a drobného zvířectva pravidelně tyto výstavy navštíví. V obci spolupracuje s vedením obce-dříve Místní národní výbor,dnes Obecní úřad, dále s myslivci, rybáři, zahrádkáři, sportovci chovatelé dříve pracovali také v akci „Z.
Naše organizace pracuje od roku 1995 s chovateli ze sousedního Rakouska. Díky chovatelům z Rakouska- zejména ze spolků: Schrems, Gmünd, Freistadt a Haslach se nám daří vzájemně velmi dobře spolupracovat.
Spolupráce spočívá ve vzájemné návštěvě chovatelů, návštěvě výstav a výměně chovných zvířat. Díky této spolupráci jsme dostali v roce 1999 dotaci z Fondu malých projektů Phare.
 
V současné době má naše organizace 28 členů, z toho jsou čtyři mladí chovatelé do 18 let. Předsedou je př. František Kovács, jednatelem autor tohoto článku.
Jiří Ambrož
jednatel ZO ČSCH HORNÍ STROPNICE